عیدانه

 

عید با ماه بر آسمان آرزوهایم می درخشد

 پرتویی از نور را چه مهربان می بخشد

از شوق شادی لبخند بر لبانم پیدا می شود

او یک سبد مهربانی در کنار هر روزم می نهد