لبخند آفتاب

خـــــــــــــــــــــــــــدایا

مثـل مــــــــــــــــــــــــــــاه

یاســـــــــــــــــــــــمین