اهداف نویسنده

در زندگی اهدافی را برای خود تجسم می کنم که بودنشان برایم

 امید بخش فردای بهترو روشنتر می باشد چرا که آدمی بی هدف

 هرگز نمی تواند به معنای شیرین زندگی پی ببرد.

انسان در این جهان با هدف از سوی آفریدگار خلق شده است،

 هدف ازآفرینش انسان از سوی پروردگار رشد و تکامل روزافزون

 در جهت خوبی هاست. در زندگی هدف را بر این پایه گذاشتم

 که هرچه بیشتر در جهت رشد فکری و دانش خود کوشا باشم.

با امید بر آنکه ازسوی آفریدگار یاری وهدایت شوم.