دیــــدگاه نویســــــنده

The author’s point of view

SUN FLOWERS

مریم رضاپوردزفولی هستم ، شاعری ازسرزمین ایران ، شهر

شکفتن شعر، شیراز. به لطف آفریدگار شاعر و نویسنده هستم

عاشقانه دنیای پرستاره دانش وهنررا دوست دارم ،

دنیایی که کرانی برایش نیست .

علاقه ی زیادی به یادگیری دانش به ویژه رشته شیرین کامپیوتر دارم.

دراین رشته تحصیل کردم و درحال حاظرهم به ادامه تحصیل دراین

رشته مشغول هستم .

جهان چه زیباترمی شود اگرعلم وهنررا با هم آموخت

و پیوند دانش وهنر را به تصویر کشید.

من به این نقطه نظراعتقاد دارم که همیشه درهر زمان و درهرمکان

چه نیک و خجسته است که به ادامه تحصیل همت کرد،

چرا که کسب دانش وهنربسیاربا ارزش و حیات بخش است .

پس بیایم همیشه جویای دانش وهنرباشیم . همتتان پیروز و ماندگار

مریم رضاپوردزفولی

I am Maryam Rezapour Dezfuli, a poet from

Land of Iran. City Blooming Poetry, Shiraz

Thanks to God, I am a poet and a writer

I love the starry world of science and art,

A world for which there is no limit

I am very interested in learning knowledge,

especially the sweet field of computer.

I studied in this field and now I continue

to study in this field I’m busy.

How much more beautiful the world would be

if science and art were taught together
And portrayed the link between knowledge and art.

I believe in this point of view that always

at any time and in any place

How good and blessed it is to strive

to continue our education.

Because acquiring knowledge and art is

very valuable and life-giving.

Let us always seek knowledge and art

Your efforts are victorious and always lasting

Maryam Rezapour Dezfooli