معرفی وب سایت لبخنــد آفتــــــــاب

ســــــلام

به وب سایت لبخند آفتاب خوش آمدید

خوشحال هستم با یاری آفریدگار مهربان توانستم

وب سایت لبخند آفتاب را طراحی کنم، تا چشم اندازی

از جهان زیبای هستی به تصویر درآید، جهانی که

خود گویای عظمت، مهربانی و پیروزی هایش هست.

در وب سایت لبخند آفتاب تعدادی از شعرها و نوشته های

خودم، یعنی شعرها و نوشته های کتاب لبخند آفتاب

را قراردادم، و همچنین عکس ها را با طرحی نو در

گالری های وب سایت لبخند آفتاب قراردادم.

و صفحه ای تازه با رویکردی نو با نام کتاب تعاملی

در وب سایت لبخند آفتاب قراردادم.

برای من باعث خوشحالی هست از وب سایت

لبخند آفتاب و کتاب لبخند آفتاب بازدید داشته باشید،

تا از نظرات ارزشمند شما بهره مند شوم و با نظرات

شما جهانی نو بر روی چشمان من گشوده شود.