اهداف نویسنده

 

 

 

 

در زندگی اهدافی را برای خود تجسم می کنم که بودنشان برایم امید بخش فردای بهتر و

 

روشنتر می باشد چرا که آدمی بی هدف هرگز نمی تواند به حقیقت شیرین زندگی پی ببرد.

 

انسان در این جهان با هدف از سوی آفریدگار خلق شده است ، هدف از خلقت انسان رشد و

 

تکامل روز افزون درجهت خوبی ها ست .

 

در زندگی هدف را بر این پایه گذاشتم که هر چه بیشتر در جهت رشد فکری و دانش خود

 

کوشا باشم ، با امید بر آن که از سوی آفریدگار یاری و هدایت شوم .