چرا گرد فراموشی

به روزهای بیداری می پاشی؟

مگر نمی خواهی پروازی

از شکوه را

در حقیقت روشن جان باور کنی

پس بیدار باش

و بیدار بمان

پاسداری کن پایداری کن

تا مکر غفلت

ارمغان بیداری را

از افق چشم هایت نرباید