نگاهت را از جاده های احساس

از روشنای خیال

و از لحظه های عبور می بینم

با صدای تو و طنین گام های حضور

به لحظه ی بیداری ها می رسم …

 

 

ادامه شعر در کتاب لبخند آفتاب

شاعر و نویسنده :  مریم رضاپور دزفولی