آسمان زیبایی چه بیکران است

شعر ستاره ای تابان در آن است

کهکشان مهربانی چه درخشان است

چون چهره ی تو خورشید آن است

 

شاعر و نویسنده :  مریم رضاپور دزفولی