ادیسون ، رنگ روشنی را

بر زمین تاریک زد

او نقاش نبود اما …

 

 

ادامه شعر در کتاب لبخند آفتاب