آسمان را در دفترم

خوش رنگ ترین آبی نگاشتم

اما نمی دانم آن را در کدام

روز یا ساعت جا گذاشتم؟!

گه گاه احساسی مرا فرا می خواند

 دفترم همین نزدیکی ست

مدتی پرسه زنان

خسته و نالان

به دنبالش گشتم

اما دفترم که به انتظار

دیدار تو بود کجا رفته؟

نمی دانم ؟! …

 

 

 

 

ادامه شعر در کتاب لبخند آفتاب

شاعر و نویسنده : مریم رضاپور دزفولی