لحظه ای که غمگینی

به چشم های ستاره

به صورت زیبای خورشید

نگاه کن

و هنگامی که شادی

به دست های سرمازده ی کودکی

بی پناه نگاه کن

 باز به آواز بی خاطره

پیرمردی تنگ دست گوش بده

دوباره قلبت را به آسمان پیوند بده

همیشه امید را در قلبت زنده نگه دار

با شادی همسفر و هم پرواز باش

و با دستانت قفس تاریک گنجشک

تنها را باز کن تا شادمانه سرود پرواز

را به زیبایی آواز نوازنده ی

عاشق سر دهد