گذشته ، هنگامی که سپری شد افسوسش را نخوریم

بیا از آن یاد بگیریم تا بهتر باشیم

  زمان حال بهترین فرصت برای حیات دوباره است

تا در آن بتوان بهتر زیست و بهتر دید

نغمه هایی که شنیده نشده بودند را شنید

نقش های زیبایی را که از یاد رفته بودند، دوباره دید

لبخند هایی که از روی صورت پاک شده بودند ،

دوباره بر چهره نمایان کرد

و بر تخته ای در کلاس مدرسه ای نوشت :

( تا شقایق هست زندگی باید کرد. )