با نگاهی مهربان

دستانی پر از نیاز بر آسمان

با امیدی سرشار از حس طلوع

شادمانه در بر روی بهار

می گشایم

تا خانه را با گل های

عیدانه معطر سازم تا

احساس رویش

با شکفتن شکوفه ها

متجلی شود

و باز بهار…

نقش لبخند برغنچه ها زند

و پرواز پرستویی

نغمه خوان بر آسمان

به یاد آورد زندگی زیباست