زندگی با نفس ثانیه ها جاریست
در سبزی احساس ها
با رویش گل یاس ها جاریست
زندگی در لحظه هایی سپید
در بیکرانه ی امید جاریست
زندگی با آفتابی ترین لبخند ها جاریست