ماه: شهریور ۱۳۹۹

خدایا

No Comments

(( به نام خدایی که در این نزدیکی ست ))

خدایا برصورت آینه زیبا تویی

در نقش خوش جهان پیدا تویی

آرامش جان خود را می خواهم

آرامش جان من تنها تویی

کتاب لبخند آفتاب

سروده ی مریم رضاپوردزفولی